นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต  ทาง www.aladinplaza.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาขอ้มูลของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ร้บผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนเท่าน้้นที่จะเขาถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน www.aladinplaza.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันทีและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ไดร้บ การร้องเรียน  และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยทาง www.aladinplaza.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังเวปไซต์ www.aladinplaza.com ได้ 3 ช่องทางคือ

ช่องทางที่1 จดหมายทางไปรษณีย์

ร้าน Aladin Plaza  เลขที่ 5 ซอยรามอินทรา 19 แยกขวา 18  ถ.รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์  เขต บางเขน  กทม. 10220

ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address


E-mail : [email protected]

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน www.aladinplaza.com เมนู ติดต่อเรา

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้โดยติดต่อไปยัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960-61 โทรสาร. 0-2547-5973
(กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) E-mail : [email protected]


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่อยู่: 120, อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 1166

ห้องประชุม Zoom เชิญทางนี้คลิ๊กที่รูปข้างบนเพื่อ  เข้าห้อง Zoom
Meeting ID: 3674314292

หรือ
คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าห้องประชุม

ติดต่อเรา

Dealer ID : 2097 (System Admin)

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
คลิ๊กที่นี่

หรือติดต่อ

คุณ Webmaster
Member ID : 2097
Line ID : @ukn8881v

LINE OA Link :
https://lin.ee/lvJIJNA

เพิ่มเพื่อน

Email
[email protected]

Mobile No : 0625513856

ลิงค์ของเว็บนี้

ชำระเงินได้ที่
ชื่อบัญชี สุรชัย ศรีวิโรจน์
ธนาคาร SCB
สาขา เซ็นทรัล รามอินทรา
เลขที่บัญชี 2922145027